یکی از فعالیت های این شرکت تهیه و توزیع محصولات پتروشیمی به کشورهای مختلف بر اساس مشخصات فنی اعلامی توسط مشتریان می باشد.