شرکت پورشه در صدد احداث کارخانه جدیدی در کشور اسلواکی می باشد. اینجا را نگاه کنید.